Späť do školy od 1. marca 2021

Vážení rodičia, milí žiaci I. stupňa!

Od 1. marca 2020 pokračujú žiaci I. stupňa v prezenčnej forme vyučovania.

(Pre žiakov II. stupňa ostáva v platnosti dištančná forma vyučovania.)

Toto rozhodnutie bolo prijaté:

– na základe záverov z uznesenia pandemickej komisie Okresného Úradu Košice zo dňa 23. 02. 2021, na ktorej bolo rozhodnuté, že od 01. 03. 2021 je možné otvorenie škôl a školských zariadení za dodržania určitých podmienok, a to:

1. ak príslušný RÚVZ odporučí/neodporučí otvorenie konkrétnej školy – odporúčanie sme dostali;

2. ak riaditeľ školy v súčinnosti so zriaďovateľom rozhodne podľa aktuálneho rozdelenia okresov a konkrétnej epidemiologickej situácie o otvorení školy v súlade s COVID AUTOMATOM – bolo prijaté rozhodnutie o otvorení školy v súlade s epidemiologickou situáciou v obci a blízkom okolí.

Žiadame  rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav dieťaťa a do školy poslali len dieťa, ktoré neprejavuje žiadne príznaky ochorenia (teplota, kašeľ, nádcha….). Dieťa s danými príznakmi bude ihneď vylúčené z prezenčného vyučovania!!!

Podmienkou nástupu žiaka je:

  • doložiť vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (pozri Príloha č. 1); tlačivo bude dostupné aj na MOM v Malej Ide v sobotu 27.02. 2021;
  • predložiť k nahliadnutiu výsledok negatívneho testu na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žiaka alebo výnimku z testovania.

* Pripomíname, že žiak je povinný mať na vyučovaní k dispozícii minimálne  dve rúška.

ŠKD bude v popoludňajšej prevádzke do 16:00 hod.

* Na základe predbežného rozhodnutia KSK sa neobnovujú žiacke spoje. Autobusová doprava ostáva v prázdninovom režime. Rodič si musí zabezpečiť doprava do/z školy individuálne.  Rozhodnutie môže byť priebežne zmenené.

* V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak: (bližšie informácie v Prílohe č. 2 )

UPOZORNENIE:

Prezenčná forma vyučovania sa bude denne prehodnocovať na základe aktuálnej epidemiologickej situácie.

Tešíme sa na Vás v pondelok.

vedenie školy, učitelia a pani vychovávateľky