Inkluzívne vzdelávanie

Informácia pre rodičovskú verejnosť o spôsobe realizácie projektu.

Podpora inkluzívneho vzdelávania na našej základnej škole.

PROJEKT: Podpora inkluzívneho vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní alebo zdravotných problémov.

Inkluzívny tím:

Asistent učiteľa:
PaedDr. Stela Barbušová
Mgr. Katarína Kolesárová

Špeciálny pedagóg:
Mgr. Ivana Halčinová

Psychológ:
Mgr. Miriama Jakubovská

Aktivity asistentov sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede, uľahčovanie adaptácie dieťaťa a pomoc pri prekonávaní bariér.

Psychológ vykonáva konzultačno-poradenskú činnosť pri vzdelávacích a osobnostných ťažkostiach žiakov, rodičov a učiteľov. Napomáha riešeniu porúch žiakov v správaní, riešeniu problémov spojených so stresom, psychickej záťaže žiakov. Poskytuje poradenstvo, rady a konzultácie zákonným zástupcom žiaka.

Špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodičom.

Milí rodičia, v procese efektívnej pomoci Vášmu dieťaťu pri vzdelávacích a osobných problémoch máte popredné miesto. V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o psychologické alebo špeciálno-pedagogické poradenstvo nás neváhajte kontaktovať.

Tel. kontakt: 055/6970124

e-mail: psychológ: jakubovska.zsmida@gmail.com
špeciálny pedagóg: lukac.zsmida@gmail.com