Inkluzívne vzdelávanie

Projekt: Podpora inkluzívneho vzdelávania

Projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Inkluzívny tím na našej škole:

  • asistent učiteľa:

Mgr. Katarína Kolesárová   

PaedDr. Stela Barbušová   

Mgr. Patrícia Kačmárová

Mgr. Miriama Jakubovská

Michaela Gajdušková

  • špeciálny pedagóg: Mgr. Ivana Lukáč
  • psychológ: Mgr. Miriama Jakubovská

Aktivity asistentov sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede, uľahčovanie adaptácie dieťaťa a pomoc pri prekonávaní bariér.

Psychológ vykonáva konzultačno – poradenskú činnosť pri vzdelávacích a osobnostných ťažkostiach žiakov, rodičov a učiteľov. Napomáha riešeniu porúch žiakov v správaní, riešeniu problémov spojených so stresom, psychickej záťaže žiakov. Poskytuje poradenstvo, rady a konzultácie zákonným zástupcom žiaka.

Špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno – pedagogické poradenstvo a konzultácie žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia  a ich  rodičom.

Milí rodičia, v procese efektívnej pomoci Vášmu dieťaťu pri vzdelávacích a osobných problémoch máte popredné miesto. V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o psychologické alebo špeciálno – pedagogické poradenstvo nás neváhajte kontaktovať.  

Tel. kontakt: 055/6970124

E- mail:  psychológ: jakubovska.zsmida@gmail.com

 špeciálny pedagóg: lukac.zsmida@gmail.com