Organizácia ŠKD

Činnosť v školského klubu detí v tomto školskom roku prebieha v 4 oddeleniach.
Výchovno vzdelávacia činnosť je rozdelená do oblastí :

– oddychovo-rekreačná,
– esteticko-vychovná,
– pracovno-technická,
– spoločensko-vedná,
– prírodovedná
– vzdelávacia oblasť výchovy