Výchovné poradenstvo

Práca výchovného poradcu je zameraná:

na realizáciu individuálneho prístupu k žiakom, ktorí sú na základe stanovenej diagnózy začlenení do systému bežnej triedy,
na zabezpečenie diagnostikovania porúch v správaní a učení žiakov ,
na identifikáciu nadaných a talentovaných žiakov a na ich usmernenie,
na poradenstvo v oblasti voľby povolania žiakov piateho, ôsmeho a deviateho ročníka

Výchovný poradca spolupracuje:

-so zástupcami stredných škôl – pozýva ich na ZRPŠ pre končiacich žiakov, realizuje návštevy a exkurzie na SŠ týkajúce sa Dňa otvorených dverí.

-s vedením školy pri realizácii úloh, vyplývajúcich z plánu práce školy pre výchovného poradcu,

-so školskou psychologičkou, so špeciálnym pedagógom, s metodikom pre výchovné poradenstvo, s triednymi učiteľmi, žiakmi, rodičmi,

-s CPPPaP v Košiciach a zabezpečuje prepojenie školy s inými odbornými inštitúciami.

Naša škola spolupracuje s týmito CPPPaP:

Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice
Zuzkin park 10, 040 01 Košice
Bocatiova 1, 040 01 Košice
Opatovská cesta 97, 040 01 Košice
Abovská 244, 044 11 Ždaňa
Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
Súkromné centrum ŠPP, Komenského 3, 040 01 Košice