JEDÁLEŇ

Aktuálne informácie  školskej jedálne:

Režijný poplatok v sume 12 eur za mesiac január až jún  je potrebné uhradiť k 31.01.2024

Upozorňujeme Vás k povinnosti odhlasovania sa zo stravy počas neprítomnosti žiaka na vyučovacom procese, v prípade neodobratia obedov Vám bude zaslaný poplatok a to v plnej výške ceny obeda.

Bodnárová – vedúca školskej jedálne

Tel. kontakt: 055/6970245

Mobil: +421 911 938 744

Číslo účtu: 0492931003/5600

VS: RRRRMM /napr.202303 – rok a mesiac/

KS: 0308 /služby

Správa pre príjimateľa: Priezvisko a trieda

– vyzdvihnúť  do 10 . dňa v mesiaci, v ktorom bude strava odobratá (napr.do 10.sep.vyzdvihnúť poukážku za september a uhradiť najneskôr do 20.septembra).
Ak nastane platba po 20-tom v mesiaci je potrebné predložiť ústrižok o zaplatení p.Bodnárovej.

Trvalý príkaz – zúčtovanie je na konci roka

 Upozornenie: Ak strava nie je uhradená do začiatku druhého mesiaca stravník sa vyraďuje zo stravy.