Poplatky ŠKD

Na základe všeobecne záväzného nariadenia schváleného Obecným zastupiteľstvom v Malej Ide, dňa 08.06.2021, uznesením č. 35/2021 a účinnosťou od 01.09.2021 sa upravujú poplatky za školský klub detí. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ Malá Ida prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka nasledovne:

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí mesačne za jedno dieťa sumou vo výške 8 eur

2. Ak bola prerušená prevádzka ŠKD zapríčinená obcou alebo inými závažnými dôvodmi najmä v prípade mimoriadneho porušenia prezenčného vyučovania, zákonný zástupca je povinný zaplatiť pomernú časť určeného príspevku, a to vo výške 1 euro mesačne na jedno dieťa.

V súlade s uvedeným všeobecne záväzným nariadením je potrebné tento príspevok uhrádzať na osobitný príjmový účet školy.

Číslo účtu:  Sk 31 5600 0000 0004 9293 8010.

Variabilný symbol:mesiac + príslušný kalendárny rok (napr. IX./ 2021).

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: meno dieťaťa a triedu. 

Bez toho nie je možné platbu identifikovať.

  Vzhľadom na nepredvídateľnú epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby poplatky za ŠKD uhrádzali v pravidelných mesačných splátkach (neuhrádzať dopredu na celý polrok/rok) stále za mesiac, v ktorom dieťa navštevovalo ŠKD, a to vo výške, na ktorú bolo vydané rozhodnutie riaditeľky školy stanovujúce výšku mesačného poplatku. Poplatok je potrebné uhradiť do 5. dňa v  danom mesiaci. 

Ak rodič dva mesiace po sebe neuhradí splátku za pobyt, dieťa môže byť zo školského klubu vylúčené.  

Žiadame rodičov, aby sa riadili uvedenými pokynmi a dôsledne ich dodržiavali. Vyhneme sa tak prípadným nezrovnalostiam a nedorozumeniam.

Ďakujeme za pochopenie.