Poplatky ŠKD

Na základe všeobecne záväzného nariadenia schváleného Obecným zastupiteľstvom v Malej Ide, dňa 12.09.2023, uznesením č. 35/2021 a účinnosťou od 01.10.2023 sa upravujú poplatky za školský klub detí. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ Malá Ida prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka nasledovne:

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí mesačne za jedno dieťa sumou vo výške 16 eur.  

2. Ak bola prerušená prevádzka ŠKD zapríčinená obcou alebo inými závažnými dôvodmi najmä v prípade mimoriadneho porušenia prezenčného vyučovania, zákonný zástupca je povinný zaplatiť pomernú časť určeného príspevku, a to vo výške 1 euro mesačne na jedno dieťa.

V súlade s uvedeným všeobecne záväzným nariadením je potrebné tento príspevok uhrádzať na osobitný príjmový účet školy.

Číslo účtu:  Sk 31 5600 0000 0004 9293 8010.

Variabilný symbol:mesiac + príslušný kalendárny rok (napr. IX./ 2021).

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: meno dieťaťa a triedu. 

Bez toho nie je možné platbu identifikovať.

  Vzhľadom na nepredvídateľnú epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby poplatky za ŠKD uhrádzali v pravidelných mesačných splátkach (neuhrádzať dopredu na celý polrok/rok) stále za mesiac, v ktorom dieťa navštevovalo ŠKD, a to vo výške, na ktorú bolo vydané rozhodnutie riaditeľky školy stanovujúce výšku mesačného poplatku. Poplatok je potrebné uhradiť do 5. dňa v  danom mesiaci. 

Ak rodič dva mesiace po sebe neuhradí splátku za pobyt, dieťa môže byť zo školského klubu vylúčené.  

Žiadame rodičov, aby sa riadili uvedenými pokynmi a dôsledne ich dodržiavali. Vyhneme sa tak prípadným nezrovnalostiam a nedorozumeniam.

Ďakujeme za pochopenie.