Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program inovovaný

Učíme (sa) pre život

Základná škola, Školská 10, Malá Ida

Vzdelávací program                                                          Vzdelávací program

Stupeň vzdelania ISCED 1                                             Stupeň vzdelania ISCED 2

Dĺžka štúdia 4-ročná                                                         Dĺžka štúdia 5-ročná

Vyučovací jazyk: slovenský,                                          Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná                                                      Študijná forma: denná

Druh školy: štátna                                                              Druh školy: štátna


Predkladateľ:

Názov školy: Základná škola Malá Ida Adresa: Školská 10, 044 20 Malá Ida

IČO – 355 44 317

Riaditeľka školy: Mgr. Alžbeta Ličková Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Štefánia Kudlíková

Zriaďovateľ:

Názov: Obec Malá Ida

Adresa: Hlavná 11, 044 20 Malá Ida Kontakty: telefón: 055/6970110

Platnosť dokumentu: od 1. septembra 2016

Podpis riaditeľa


I.     Všeobecná charakteristika školy

 1. Veľkosť školy

Základná škola v Malej Ide, Školská 10 je plnoorganizovanou základnou školou s ročníkmi 1. – 9.. Kapacita školy  je 13 tried a 7 odborných učební.  Škola sa  nachádza v severozápadnej  časti  obce   a má svoj vlastný areál. Areál školy je pomerne veľký (cca 2 hektáre) a je v ňom umiestnených 6 pavilónov – jeden pavilón školskej jedálne a administratívy, tri pavilóny učební, v jednom pavilóne je telocvičňa, v jednom pavilóne sú odborné učebne, kabinety a školská dielňa a kuchynka. Priestory medzi pavilónmi sú vyplnené stromami a zeleňou. Vstupná časť je vysadená stále zelenými okrasnými stromami a kríkmi a vytvára dobrý dojem pri vstupe do areálu školy. V areáli školy sa nachádzajú aj nádvoria – plošiny, školské ihriská a skleník. Veľký školský areál so zeleňou poskytuje dostatok priestoru pre pobyt, pohyb a športovanie žiakov v rámci vyučovania i záujmovej činnosti, ale kladie veľké nároky na jeho udržiavanie a zveľaďovanie.

2.      Charakteristika žiakov

Tunajšiu základnú školu navštevujú žiaci z Malej Idy, Bukovca, Nováčan, Šemše, Hodkoviec, Rudníka, v ostatných rokoch pribúdajú žiaci dochádzajúci zo Šace. K 1.9.2016 má škola 244 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 13 triedach s vyučovacím jazykom slovenským. Prevažná väčšina našich žiakov má všetky predpoklady k tomu, aby dosahovala veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, čoho dôkazom sú aj výsledky, ktoré žiaci dosiahli v uplynulých školských rokoch. Školu navštevujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú začlenení v bežných triedach. Systém vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je na našej škole podľa vyjadrenia ŠŠI veľmi dobre rozpracovaný a plne korešponduje s legislatívou vzťahujúcou sa na týchto žiakov. Odborný dohľad nad vzdelávaním uvedených žiakov má výchovná poradkyňa, ktorá úzko spolupracuje s CPPPaP na ulici Slovenskej Jednoty 29 v Košiciach a s CŠPP na Bocatiovej ulici č. 1  v Košiciach.

3.      Charakteristika pedagogického zboru

V škole vyučuje 18 učiteľov vrátane riaditeľky školy a jej zástupkyne a 2 vychovávateľky v školskom klube detí. Priemerný vek pedagogických zamestnancov školy je okolo 45 rokov. Všetci pedagogickí zamestnanci školy splňujú kvalifikačné požiadavky na výkon funkcií, ktoré zastávajú. Všetci vyučujúci majú  viacročnú  pedagogickú  prax,  čo  sa  pozitívne  prejavuje  aj   na  výsledkoch  dosahovaných   v jednotlivých triedach a ročníkoch. Odbornosť vyučovania vo väčšine predmetov dosahuje 100 %. Neodborne sa vyučujú predmety nemecký jazyk, telesná výchova a výtvarná výchova. V škole pôsobí skúsená výchovná poradkyňa, ktorá v súčasnosti absolvuje prípravu a školenia potrebné na výkon tejto funkcie. Škola má aj odborne pripravenú koordinátorku primárnej prevencie drogovej závislosti

a patologických prejavov v správaní sa žiakov, vrátane šikanovania. Škola má aj učiteľku – koordinátorkou pre environmentálnu výchovu a výchovu k rodičovstvu. Všetci učitelia prešli prípravou na zvládnutie základnej gramotnosti v práci s počítačom a využívania IKT vo vyučovacom procese. Pri organizovaní kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školy vychádzame z princípu, že kontinuálne vzdelávanie je právom i povinnosťou každého zamestnanca školy pri dodržaní rovnakých podmienok.

Cieľom kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je:

 • Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.
 • Udržiavať a zvyšovať kompetencie (spôsobilosti efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamestnancov.
 • Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.
 • Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.
 • Sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied.
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie, atď.
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov na aplikáciu aktivít podporujúcich rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti.
 • Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.
 • Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

4.      Organizácia prijímacieho konania

Škola nemá špecifické požiadavky na prijímanie žiakov do školy.

5.      Dlhodobé projekty

Škola je zapojená do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Škola podporujúca zdravie a zdravý spôsob života, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, E – testovanie, KOMDI a každoročne sa zapája do rôznych projektov vyhlasovaných za účelom zefektívnenia a spestrenia výchovno-vzdelávacieho procesu, napr. rozvoj športu, pohybu a zdravého životného štýlu, zamestnanecké grantové programy sprostredkované rodičmi.

6.      Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sa aktívne podieľajú pri organizovaní celoškolských akcií, občas aj so sponzorským prispením. Schôdze rodičovského združenia  sú štyrikrát v priebehu školského roka. Sú nápomocní aj pri vydávaní školského časopisu, organizovaní školských výletov a údržbe tried. V škole aktívne funguje občianske združenie „Idanka“, ktoré finančne podporuje školu nákupom didaktickej a výpočtovej techniky, učebných pomôcok a dopĺňaním športových potrieb pre rozvoj telesnej výchovy v škole.

Spolupráca s radou školy je taktiež veľmi dobrá. Rada má 11 členov. Zastúpenie v nej majú 2 pedagogickí zamestnanci, 1 nepedagogický, 4 rodičia a 4 členovia delegovaní zriaďovateľom. Rada školy zasadá štyrikrát do roka.

Na požadovanej úrovni je aj spolupráca s obcou ako zriaďovateľom školy. Obec je vždy nápomocná pri riešení prevádzkových a iných materiálnych problémov školy. Škola na požiadanie obce pripravuje kultúrne programy na obecné oslavy. Pozitívne hodnotíme aj spoluprácu s CPPPaP a CŠPP v Košiciach.

7.      Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola je pavilónového typu a pozostáva zo šiestich pavilónov – 3 pavilóny učební, 1 pavilón telocvičňa, 1 pavilón odborné učebne, kabinety a školské dielne a 1 pavilón administratíva a školská jedáleň. Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: 2 počítačové učebne, tabletovú učebňu odbornú  učebňu   pre  fyziku  a chémiu,   kuchynku,  školskú   dielňu,   učebňu  geografie  a biológie  a jazykovú učebňu. Školská telocvičňa spĺňa základné parametre, sú v nej vymenené okná, ktoré umožňujú telocvičňu nepretržite vetrať. Vybavenie kabinetov je na pomerne slušnej úrovni, ale je potrebné učebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pre aplikáciu IKT  priamo v triedach je škola vybavená notebookmi, dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami priamo v triedach. V areáli školy sú k dispozícii dve ihriská, bežecká dráha a upravený priestor na skok do diaľky. Škola má zriadenú aj školskú knižnicu, ktorú každoročne dopĺňa novými knihami a iným technickým vybavením.

Pre zabezpečenie stravovania žiakov a zamestnancov má škola zariadenú vlastnú školskú kuchyňu a jedáleň, ktorá pripravuje stravu aj pre miestnu materskú školu a pre dôchodcov v obci. Priebežne sa uskutočňuje zariaďovanie tried a pavilónov novým školským nábytkom.

8.      Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci cítili čo najpríjemnejšie veľký dôraz kladieme na estetické prostredie tried, chodieb, zborovne a učební. Vo všetkých triedach, učebniach, na

chodbách i sociálnych zariadeniach bola vykonaná hygienická maľba, ktorá v prípade potreby je obnovovaná, takže školské priestory sú udržiavané a čisté. Na informačných tabuliach a nástenkách majú možnosť žiaci, rodičia a široká verejnosť nájsť informácie o úspechoch a aktivitách školy. Žiaci majú možnosť vidieť svoje vlastné práce. Škola má zriadenú a pravidelne aktualizovanú internetovú a facebookovú stránku. Snažíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pracovníkmi školy, medzi pedagógmi a rodičmi a širokou verejnosťou. Exteriér a celý areál školy sa snažíme udržiavať tak, aby pôsobil dobrým dojmom a podnecoval estetické cítenie u žiakov, zamestnancov i ostatných návštevníkov školy.

9.      Podmienky  na  zaistenie  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  výchove  a vzdelávaní

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku školského roka sú všetci pedagogickí pracovníci a žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, laboratóriách, odborných učebniach a v telocvični. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia vždy predchádza školským výletom, exkurziám, školám v prírode a športovým aktivitám. Všetci zamestnanci školy pravidelne každé dva roky absolvujú školenie o bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane. Pravidelne sú vykonávané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov  a telocvičného náradia.  Agendu týkajúcu sa  bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci    i požiarnej ochrany spravuje zamestnanec firmy LIVONEC, s ktorou má škola uzavretú zmluvu na výkon tejto činnosti. Doterajšie kontroly štátneho dozoru nezistili žiadne vážnejšie porušenia predpisov a nariadení v tejto oblasti.

II.   Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Pripravíme žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, s využitím disponibilných hodín ŠVP. Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v športovej príprave, ktorú zameriame na atletiku a basketbal tak, aby žiaci po skončení základnej  školy  mali  možnosť  pokračovať  v  rozvíjaní  svojho  športového  talentu  a aby  v základnej škole získali športové návyky vedúce k zdravému životnému štýlu. U žiakov budeme formovať sociálne cítenie, hodnotové orientácie a tvorivý životný štýl. Žiakov budeme vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi budeme z nich vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na

vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Budeme ho viesť k tvorbe projektov.

2.    Zameranie školy a stupeň vzdelania

Stupeň vzdelania – po ukončení 4.ročníka – ISCED 1 Stupeň vzdelania – po ukončení 9.ročníka – ISCED 2

Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1.ročníka, na športovú prípravu so zameraním na atletiku a basketbal. Od 3. ročníka žiaci majú možnosť pracovať s výpočtovou technikou. Na 1. a na 2. stupni všetky triedy zavádzajú do výchovno-vyučovacieho procesu prierezové témy ako integrálnu súčasť obsahu predmetov. Súčasťou ŠkVP je Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti  a Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do ŠkVP.

3.    Profil absolventa

Absolvent 1. a 2. stupňa našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenských jazyk a primerane aktívne komunikovať v cudzom jazyku, mať schopnosť vnímať umenie a byť zodpovedný za svoj život.

4.    Pedagogické stratégie

V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie,  samostatnosť, aktivitu,  sebahodnotenie.  Osobnostný  a  sociálny  rozvoj  budeme  realizovať  stimuláciou  žiakov,   u žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami podporou ich individuálnych schopností. Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. Napriek tomu, že sme sa s tvrdými drogami nestretli, budeme sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá, aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem.

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Okrem klasických foriem výchovy a vzdelávania kladieme dôraz na autodidaktické metódy (oznamovacie, problémové, tvorivé), ktorými chceme docieliť čo najvyššiu mieru samostatnosti žiaka. Budeme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac

budeme preferovať samostatnú prácu žiakoch a ich cieľavedomé zvládnutie učiva. Dôležitým je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

5.    Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Sme škola otvorená pre všetkých, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami,  ktorí  sú  začlenení  do  bežných  tried.  Sú  to  žiaci  s mentálnym postihom a poruchami učenia. Každý žiak má vypracovaný individuálny výchovno- vzdelávací program, ktorý vypracovávajú vyučujúci jednotlivých predmetov v spolupráci s výchovnou poradkyňou a CPPPaP, resp. CŠPP. Pre týchto žiakov platia rovnaké ciele vzdelávania ako pre ostatných žiakov školy. Pri realizácii vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov sa berie ohľad na individuálne osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením, avšak iba v takom rozsahu, aby výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením reflektovali profil absolventa základnej školy.

Žiaci s nadaním  sú  zapájaní  do rôznych súťaží  a olympiád. Vlastnú tvorbu môžu žiaci prezentovať  v školskom časopise, ktorý je vydávaný s občasnou periodicitou tlačou, resp. je zverejnený na internetovej stránke školy.

6.    Začlenenie prierezových tém

V primárnom vzdelávaní budú realizované tieto prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a ľudová kultúra, Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, Ochrana života a zdravia. Prierezovo v jednotlivých predmetoch budeme rozvíjať i finančnú gramotnosť žiakov.

V nižšom sekundárnom vzdelávaní budú realizované tieto prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia. Prierezovo v jednotlivých predmetoch budeme rozvíjať i finančnú gramotnosť žiakov.

Prierezové témy sú začlenené do predmetov ako integrálna súčasť učebného obsahu predmetov a sú špecifikované v učebných osnovách jednotlivých predmetov, resp. v rámci vlastných ročných plánov vyučujúcich.

III.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti :

 1. Hodnotenie žiakov
  1. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
  1. Hodnotenie školy

1.      Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládal danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. Špecifické kritériá hodnotenia sú uvedené  v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe konkrétnych kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon,  žiaci  budú hodnotení  podľa  Prílohy č.  2  k metodickému pokynu 22/2011. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

2.      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe:

 • pozorovania – hospitácie,
 • rozhovoru,
 • výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje – prospech, žiacke práce, súťaže, externé testovania (TESTOVANIE 5 a 9), didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.,
 • ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,
 • vzájomného hodnotenia učiteľov – otvorené hodiny, vzájomné hospitácie,
 • pravidelného sebahodnotena a hodnotenia pedagogických zamestnancov.

3.      Hodnotenie školy

Pravidelne budeme monitorovať:

 • podmienky na vzdelávanie,
 • spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
 • prostredie – klímu školy,
 • priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania,
 • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • výsledky vzdelávania,
 • riadenie školy,
 • úroveň výsledkov práce školy.

Kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov.