Rada školy

Titul, meno a priezvisko
PredsedaPaedDr. Zuzana Hudecová
1 – 2Volení zástupcovia  z pedagogických zamestnancov:PaedDr. Zuzana Hudecová
 Mgr. Adriána Semanová
3Volení zástupcovia  z nepedagogických zamestnancov:Ľubomíra Jenčíková
4 – 7Volení zástupcovia  rodičov:Mgr. Katarína Kvaková
 Ing. Jana Lopatníková, PhD.
 Bc. Marek Petriľák
 Daniela Potošňáková 
8 – 11Delegovaní  zástupcovia  obce:Ľubomír Fabián
Helena Timko
Valéria Janočková
Magda Vargová

Štatút RŠ:

Výročné správy:

Zápisnice: