OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základná škola, IČO: 35544317, Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Zmluvy s jednotlivými sprostredkovateľmi (sprostredkovateľské zmluvy):

Zmluvy o spracúvaní osobných údajov 2018

Zásady ochrany osobných údajov prevádzkovateľa internetu:
https://www.exohosting.sk/ostatne/gdpr

Informácie o súboroch typu Cookies