Smernica k režimu školy v čase mimoriadnej situácie – Covid 19

VNÚTORNÝ REŽIM
 • Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7:20 do 7:40 hod., kedy je im umožnený vstup do pavilónov.
 • Rodičia žiakov 1. ročníka majú povolené sprevádzať dieťa iba k hlavnému pavilónu. Ďalej žiak pokračuje samostatne.
 • Triedy/skupiny sa počas dňa nepremiešavajú. Každý žiak ostáva počas vyučovania so svojou kmeňovou triedou.
 • Po skončení vyučovania žiak opúšťa areál školy. Zbytočne sa nezdržiava, aby nedochádzalo    k zhromažďovaniu skupín.
 • V prípade, že žiak navštevuje ZUŠ, prichádza na hodinu maximálne päť minút pred začiatkom hodiny.
 • Všetci žiaci prechádzajú ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Až po jeho absolvovaní môžu pokračovať do triedy.
 • V prípade zvýšenej teploty učiteľ bezodkladne kontaktuje rodiča. Do jeho príchodu je žiak umiestnený do izolačnej miestnosti.
 • Počas malých prestávok žiaci ostávajú v triede.
 • Počas veľkej  prestávky  v prípade priaznivého počasia odchádzajú  vonku,  kde sa zdržiavajú  v svojej presne určenej zóne, tak aby sa nepremiešavali triedy.
 • V prípade nepriaznivého počasia žiaci ostávajú v kmeňovej triede.

PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA
 • Všetci žiaci dodržiavajú pravidlo R-O-R (ruky – odstup – rúško)
 • Všetci žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a návštevníci školy sú povinní nosiť ochranné rúško v interiéri aj exteriéri školy s výnimkou konzumácie jedla a nápojov.
 • Každý žiak je povinný mať so sebou jedno náhradné rúško v školskej taške.
 • Počas malých prestávok sa triedy pravidelne krátkodobo, ale intenzívne vetrajú.
 • Počas veľkej prestávky – priame vetranie triedy, ktorého dĺžka je závislá od počasia.
 • Nad rámec bežnej dezinfekcie sa počas veľkej prestávky a po jej skončení robí dezinfekcia dotykových plôch – kľučiek, zábradlia, toaliet… .
 • Žiaci sa zbytočne nezdržiavajú na toaletách, aby nedochádzalo k miešaniu žiakov z rôznych tried; rešpektujú pokyny dozor konajúceho pedagóga.

MATERIÁLNE VYBAVENIE
 • Každá trieda je vybavená zásobníkom papierových utierok a zásobníkom mydla. Tie sa nachádzajú aj na toaletách, vrátane zásobníka na toaletný papier.
 • Žiak sa správa k týmto zariadeniam šetrne, neničí ich nesprávnou manipuláciou. Zbytočne neplytvá utierkami, mydlom ani toaletným papierom. Správa sa ekologicky a ekonomicky zodpovedne a šetrne k životnému prostrediu.
 • Použité utierky na ruky hádže iba do na to určeného koša. Nepoužíva ich ako  toaletný papier.
 • V prípade porušenia vyššie uvedených bodov budú voči žiakovi vyvodené výchovná opatrenia.
 • V prípade poškodenia majetku je žiak, resp. jeho zákonný zástupca povinný uhradiť vzniknutú škodu.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 • Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni dodržiavajú sprísnené hygienické opatrenia (R-O-R).
 • Do jedálne prichádzajú so svojou kmeňovou triedou, pričom dodržiavajú vypracovaný časový harmonogram, ktorý zabezpečuje zonizáciu priestorov.
 • V jedálni si sadajú len do pre nich určenej zóny (radu).
 • Do jedálne prichádzajú s rúškami, ktoré si odložia len v čase priamej konzumácie jedla.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Prevádzka ŠKD počas mimoriadnej situácie sa upravuje nasledovne:
 • Ranná prevádzka – nie je
 • Popoludňajšia prevádzka sa skracuje nasledovne:

» 1, 2, a 3. oddelenie je v prevádzke do 16:30 hod.

» 4. oddelenie je v prevádzke max. do 15:00 hod.

 • Žiaci navštevujúci ŠKD sa riadia pokynmi vychovávateľky.
 • Rodič si dieťa z ŠKD v popoludňajších hodinách vyzdvihuje pred pavilónom, nevstupuje do budovy. Využíva zvonček umiestnený pri vstupe do pavilónu.
Poplatky:
 • Poplatky za ŠKD sa uhrádzajú v pravidelných mesačných splátkach (neuhrádzať dopredu na celý polrok/rok) stále za mesiac, v ktorom dieťa navštevovalo ŠKD,
 • V prípade pozastavenia prevádzky ranného oddelenia ŠKD bude výška poplatku skrátená

o sumu 2 eurá.

 • Ak rodič dva mesiace po sebe neuhradí poplatok za pobyt, dieťa môže byť zo školského  klubu vylúčené.
 • Preplatky z minulého roku sa prenášajú do tohto roka. Ich alikvotnú časť si rodič odpočíta      z poplatkov za ŠKD v tomto šk. roku najneskôr do decembra 2020.
 • Ak žiak v tomto školskom roku už nenavštevuje ŠKD preplatky mu budú vrátené na účet najneskôr do konca novembra 2020.
 • Poplatky sa uhrádzajú výlučne na účet školy, ktorého číslo je zverejnené na webovej stránke školy v záložke ŠKD (Poplatky).

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 • V čase  mimoriadnej  situácie  sa  neumožňuje  skupinová  výučba.  Týka  sa  to   výtvarného   a tanečného odboru, ktorý ide v špeciálnom režime podľa pokynov vyučujúcich.
 • Naďalej pokračuje iba individuálna výučba v hudobnom odbore.
 • Žiaci prichádzajú na hodinu v presne vymedzenom čase a odchádzajú hneď po jej skončení.

Zbytočne sa nezdržiavajú v priestoroch školy.

 • Zákonní zástupcovia nemajú povolený vstup do vnútorných priestorov školy.

INÉ
 • Krúžková činnosť je umožnená iba krúžkom, ktoré môžu svoju činnosť vykonávať dištančnou formou.
 • Etická výchova na I. aj II. stupni sa realizuje iba dištančnou formou.
 • Školská knižnica je v čase mimoriadnej situácie zatvorená.
 • Telesná, hudobná, informatická a technická výchova sa realizujú iba v teoretickej oblasti; telesná a technická výchova výnimočne v exteriéri pri dodržaní všetkých potrebných opatrení.

POVINNOSTI RODIČOV
 • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

» podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

» ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) je rodič povinný predložiť pri návrate žiaka do školského zariadenia „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

UPOZORNENIE PRE RODIČOV

 • Vstupovať do areálu školy autom je zakázané. Upozorňuje na to aj dopravná značka Zákaz vjazdu!

Vypracovala: Mgr. Alžbeta LIČKOVÁ, riaditeľka