Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Vážení rodičia!

Od 12.10. 2020 nadobúda účinnosť nové  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, na základe ktorého škola prijala nad rámec opatrení účinných od 01.10. 2020 nasledujúce opatrenia:

  1. Všetci žiaci školy, teda aj žiaci I. stupňa majú povinnosť nosiť rúška v interiéri aj exteriéri školy počas celej doby výchovno-vzdelávacieho procesu  s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.
  2. Výnimka z nosenia rúšok platí pre nepočujúcich, pre autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.
  3. Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov a všetkých návštevníkov školy.  
  4. Mimoriadne sa prerušuje skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole (výtvarný a tanečný odbor).
  5. Mimoriadne sa  prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach, t.j. prerušuje sa všetka krúžková činnosť. Podľa podmienok a možností sa záujmové vzdelávanie bude realizovať dištančnou formou.
  6. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:

» výlety a exkurzie,

» športové výcviky a školské športové súťaže,

» pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

» kurzy na ochranu života a zdravia,

» kurzy pohybových aktivít v prírode,

 » dni otvorených dverí, a to  

do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie všetkých opatrení prijatých v súvislosti s neľahkou epidemiologickou situáciou.

vedenie školy