Od 8. marca pokračujeme v prezenčnej forme vzdelávania žiakov I. stupňa

Vážení rodičia, milí žiaci I. stupňa!

„Škola je tým najlepším prostriedkom pre vzdelávanie detí a je v najlepšom záujme rodičov, aby sa ich deti učili v triedach so svojimi spolužiakmi.“

Krízový štáb obce Malá Ida sa stotožnil s odporúčaním RÚVZ v Košiciach, aby školy pokračovali v takom režime výuky, ako tomu bolo počas týždňa od 1. – 5. marca 2021.

 Vzhľadom na rozhodnutie ministerstva školstva, ktoré hovorí o zabezpečení prezenčnej výučby „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“ a „voľnej kapacite na školách“, odporúčal riaditeľke školy, aby umožnila prítomnosť detí v škole pre všetkých pracujúcich rodičov, ktorí o to prejavia záujem a splnia nevyhnutné podmienky.

Na základe vyššie uvedených odporúčaní, v súčinnosti so zriaďovateľom,

pokračujeme od 8. marca 2021 v prezenčnej forme vyučovania

 žiakov I. stupňa po splnení nevyhnutných podmienok.

Podmienkou nástupu detí do školy je:

  1.  Predložiť k nahliadnutiu negatívny test rodiča na ochorenie Covid-19, nie starší ako 7 dní.
  2. Doniesť pri nástupe dieťaťa do školy Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (pozri Príloha č. 1). Rovnako bude k dispozícii na testovaní v obci Malá Ida dňa 06.03. 2021. Môžete si ho vypýtať od kompetentných pracovníčok. Používajte, prosím, výlučne uvedené tlačivo!

Po splnení týchto podmienok bude môcť každé dieťa nastúpiť na prezenčnú formu vzdelávania. sa bude denne prehodnocovať na základe aktuálnej epidemickej situácie.

* Zároveň žiadame  rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav dieťaťa a do školy poslali len dieťa, ktoré neprejavuje žiadne príznaky ochorenia (teplota, kašeľ, nádcha….). Dieťa s danými príznakmi bude ihneď vylúčené z prezenčného vyučovania!!!

* Pripomíname, že žiak je povinný mať na vyučovaní k dispozícii minimálne  dve rúška.  Respirátory pre žiakov nie sú povinné.

ŠKD bude v popoludňajšej prevádzke do 16:00 hod.

* Žiacke spoje sa, bohužiaľ, neobnovujú. Autobusová doprava ostáva v prázdninovom režime. Rodič si musí zabezpečiť doprava do/z školy individuálne, resp. môže využiť spoj SAD zo smeru Nováčany, Hodkovce, Šemša s príchodom cca 8:15 do Malej Idy. Žiaci budú mať ospravedlnenú neprítomnosť na 1. vyučovacej hodine.   

* Rodičia žiakov, ktorí ostanú na dištančnom vzdelávaní, resp. nemajú aktuálne záujem o obedy v ŠJ musia odhlásiť dieťa z obedov do pondelka 7:30 hod., a to mailom ( vedúca ŠJ: bodnarova.zsmida@gmail.com alebo telefonicky v pracovný deň (055/6970245). 

(Pre žiakov II. stupňa ostáva v platnosti dištančná forma vyučovania s výnimkou skupín 5 + 1.)

Ubezpečujeme rodičov, že škola prijala všetky hygienické a protiepidemické opatrenia, aby vytvorila čo najlepšie a najbezpečnejšie podmienky pre prezenčné vyučovanie. (pozri Príloha č.2)

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Sme v tom spolu.

vedenie a zamestnanci školy