Manuál pre základné školy – aktualizované!

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Školská 10, Malá Ida pre školský rok 2020/2021 od 16.9.2020

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

dňa 16.9.2020 MŠVVaŠ vydalo ďalšie zmeny Manuáli pre základné školy a školské zariadenia. Naša škola sa aktuálne nachádza v zelenej zónenad rámec ktorej do 30.09. 2020 patria nižšie uvedené opatrenia, ktoré sú súčasťou organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania na našej škole:

1. Pri vstupe do školy sa do 30.9. vykonáva ranný filter.

2. Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

(Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.)

3. Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

4. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou  školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

5. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie  uvedených podmienok.

6.  Zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)  z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

7. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj  bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

8. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30.9. nevyužívajú.

9. Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie ranné oddelenie  v ŠKD do konca septembra nebude.  Rovnako žiaci  5. ročníkov nemôžu do konca septembra navštevovať  školský klub.

Ďakujeme za porozumenie.

                                                                                                                           Mgr. Alžbeta Ličková

                                                                                                                                   riaditeľka