Informácia o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD

Na základe všeobecne záväzného nariadenia schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Malá Ida dňa 15.08. 2019 uznesením č. 45/2019 sa účinnosťou od 01.09. 2019 sa upravujú poplatky za školský klub detí. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ Malá Ida prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka nasledovne:

ŠKD od 11:30 hod. do 17:00 hod.  sumou 8,00 €,

ŠKD od 11:30 hod. do 14:30 hod. sumou 4,00 €,

ŠKD od 6:30 hod. do 7: 30 hod.  sumou 2,00 €.

   V súlade s uvedeným všeobecne záväzným nariadením je potrebné tento príspevok uhrádzať na osobitný príjmový účet školy.

Číslo účtu:  Sk 31 5600 0000 0004 9293 8010.

Variabilný symbol:mesiac + príslušný kalendárny rok (napr. IX./ 2020).

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: meno dieťaťa a triedu. 

Bez toho nie je možné platbu identifikovať.

  Vzhľadom na nepredvídateľnú epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby poplatky za ŠKD uhrádzali v pravidelných mesačných splátkach (neuhrádzať dopredu na celý polrok/rok) stále za mesiac, v ktorom dieťa navštevovalo ŠKD, a to vo výške, na ktorú bolo vydané rozhodnutie riaditeľky školy stanovujúce výšku mesačného poplatku. Poplatok je potrebné uhradiť do 5. dňa v  nasledujúcom mesiaci.                                V prípade, že vaše dieťa je zapísané do rannej ŠKD, a tá v danom mesiaci nebude fungovať, výška poplatku bude skrátená o sumu 2 eurá. Ak rodič dva mesiace po sebe neuhradí splátku za pobyt, dieťa môže byť zo školského klubu vylúčené.  

 Žiadame rodičov, aby sa riadili uvedenými pokynmi a dôsledne ich dodržiavali.                                        Vyhneme sa tak prípadným nezrovnalostiam a nedorozumeniam.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Alžbeta Ličková     
riaditeľka

* Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD a Rozhodnutie o výške mesačného príspevku dostanú rodičia v najbližších dňoch. Až po ich prevzatí, prosíme, o úhradu prvej mesačnej splátky za mesiac september vo výške stanovenej v rozhodnutí. Splátka sa uhrádza aj v prípade, ak je dieťa v ŠKD len niekoľko dní v danom mesiaci.