Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia,

s účinnosťou od 01.08.2021 prichádza do platnosti novelizovaný zákon č. 544/2010 o dotáciách. Zaniká nárok na obedy zdarma pre všetkých žiakov. 

Od uvedeného dátumu bude možné poskytnúť dotáciu len na stravu dieťaťa plniaceho si povinnú školskú dochádzku v ZŠ, ktoré je     :

-z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

– alebo, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

– alebo, ktoré navštevuje ZŠ, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Do pozornosti dávame novelizovaný  § 4,  bod (6), v ktorom sa uvádza výška poskytovanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v hmotnej núdzi alebo z nízkopríjmových rodín, ktorá bude od 01.09.2021 vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Potrebné je predložiť čestné prehlásenie (príloha č.1)

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorých príjem je vyšší ako životné minimum  si môžu uplatniť dvojitý daňový bonus na každé vyživované dieťa. Týmto rodičom odporúčame uprednostniť daňový bonus pred dotáciou na stravu nakoľko jeho suma je jednoznačne výhodnejšia.

Informácie, kedy má zákonný zástupca nárok na dotáciu na obedy alebo uplatnenie si daňového bonusu na vyživované dieťa, nájdete v prílohe č.2

Prosíme rodičov, aby pred nástupom do školy v septembri 2021 vyplnili  zápisný lístok na stravu  a odovzdali ho triednej učiteľke.

Zápisný lístok na stravu:

Čestné prehlásenie a s tým aj potvrdenie z UPSVaR,  že dieťa žije v rodine ktorej sa poskytuje  hmotná núdza , alebo potvrdenie UPSVaR , že dieťa žije v domácnosti  , ktorej výška príjmu je najviac do výšky  sociálneho minima , alebo čestné prehlásenie , že si neuplatňuje  nárok na daňový bonus na vyživované dieťa