Nástenka prevencie šikanovania

V neposlednom rade Vás chceme informovať o nástenke, ktorú si pripravili koordinátori prevencie šikanovania (p. Jakubovská) a primárnej prevencie (p. Lukáč) ako osvetu pre žiakov na prevenciu rizikového správania žiakov a prejavov nežiaducich sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Žiaci tam nájdu aj veľa užitočných informácií a linkov. Prevencia sociálno-patologických javov je jednou z výchovných priorít školy. Výchovno-vzdelávací proces by sme radi zamerali na vytvorenie pozitívnej školskej klímy, prosociálnu orientáciu žiakov, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia.