KOMENSKÝ A MY

Do celoštátnej literárnej a výtvarnej súťaže s dlhoročnou tradíciou pod názvom KOMENSKÝ A MY

a to do jej 18. ročníka slovenského kola sa prihlásili žiaci I. stupňa našej ZŠ. Vo výtvarnej časti súťaže s témou AGRIKULTÚRA – človek a príroda a podtémou ČLOVEK A PREMENY PRÍRODY – úžitkové stavby a zásahy do prostredia žiaci 1.A, 3.A, 4.B v maľbách stvárnili krásy našej prírody.

Objektom ich umeleckého stvárnenia bolo malebné prírodné prostredie zmenené ľudskou rukou s cieľom jej kultivácie, mlyn na potoku v minulosti a dnes, veterný mlyn, rybník s hrádzou, vodné nádrže, hrádze a podobne.

Ponúkame ukážku z výtvarných prác žiakov, ktoré vznikali pod odborným dohľadom pani učiteliek – Mgr. D. Mihaľovej, Mgr. A. Semanovej a PaedDr. I. Milichovskej.

Zapísala: PaedDr. Iveta Milichovská