Projekt – „Edukácia v EKOPARKU“ v ZŠ Malá Ida

Naša ZŠ Malá Ida sa v novembri 2022 prihlásila do grantovej Výzvy Ekofondu SPP. Témou Ekofondu SPP bola – Ochrana zdravia a zveľaďovanie životného prostredia. Náš predložený projekt „Edukácia v EKOPARKU“ bol úspešný a bol finančne  podporený Ekofond-om SPP. Realizáciou uvedeného projektu sme sledovali okrem iného aj  upevnenie kognitívnych kompetencií žiakov prostredníctvom bádateľských aktivít, projektového a zážitkového vyučovania, čím žiaci dosiahli trvalejšie a komplexnejšie vedomosti a praktické zručnosti. Projekt podľa zamerania zintenzívnil a inovoval rôzne edukačné aktivity  o ochrane biodiverzity, zvlášť lokálnej biodiverzity, všeobecne zintenzívnil osvetu o klimatických zmenách. Súčasťou školy je udržiavaný areál s množstvom zelene, stromov, kvetov, ktorý aj prostredníctvom uvedeného projektu sme  postupne

premenili na prírodný priestor podporujúci medzipredmetovú výučbu, zvyšujúci senzitivitu detí k prírodnému prostrediu a motivujúci k učeniu sa vonku nielen žiakov, ale aj pedagógov.

Naplánované a zrealizované aktivity v projekte Edukácia v EKOPARKU priniesli škole nové, revitalizované prostredie: premenu tradičného exteriéru na náučný EKOPARK a relaxačnú zónu, zmapovanie a označenie drevín s ich základným popisom, osadenie informačných tabúľ pred dreviny a kry, spracovanú porastovú mapu drevín, krov v školskom areáli a jej inštaláciu v areáli školy, zmapovanie fauny a flóry v školskom areáli i v tesnej blízkosti povodia potoka Ida, realizáciu pocitového chodníka, vytvorenie bylinkového záhonu, vytvorenie ekobrožúry mapujúcej faunu a flóru školského areálu, vytvorenie terénnych pracovných listov, návrh žiackeho loga pre školský EKOPARK. Všetky aktivity prebehli v komplexnej spolupráci jednotlivých aktérov realizácie projektu: vedenia školy, žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a partnerov školy. Zapojila sa i miestna komunita a dobrovoľníci. Pri premene tradičného exteriéru školy na náučný EKOPARK  zohralo významnú úlohu dobrovoľníctvo, nadšenie ľudí, ktorí vnímajú dôležitosť ochrany lokálnych biodiverzít.

Vzájomnou výbornou neformálnou kooperáciou jednotlivých aktérov sa zlepšila sociálna klíma v škole. Žiaci získali nové skúsenosti v plánovaní a realizácii reálneho projektu, došlo k posilneniu kompetencií v oblasti podnikania a prezentačných zručností. Práve dlhodobou a postupnou realizáciou projektu sa podarilo sústavne prepájať teóriu s praxou – žiaci prirodzenou cestou názornými ukážkami si  premieňali získané teoretické vedomosti na reálne skúsenosti a zručnosti.

V projekte, v outdoorových aktivitách budeme i naďalej  neskôr  postupne pracovať – či už v realizácii vonkajšej eko-učebne, revitalizáciou ďalších relaxačných zón pre žiakov a učiteľov, zriadením vyvýšených záhonov, bylinnej špirály, bio-kompostu, zriadenie časti „zelenej oázy“ s okrasnými kríkmi, trvalkami – kvetmi, ktoré rastú v našej lokálnej klíme. Spomenuté aktivity, námety tohto projektu ponúkajú  možné prístupy, ako čo najefektívnejšie a najatraktívnejšie začleniť do vlastných školských vzdelávacích aktivít a programov pre žiakov  potrebu zvyšovania povedomia o ochrane lokálnych biodiverzít, o zmierňovaní dôsledkov klimatických zmien a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Vypracovala: PaedDr. Stela Barbušová