Príspevok do fondu ZRPŠ

Vážení rodičia žiakov ZŠ v Malej Ide,

pre tento šk. rok 2020/2021 je stanovená výška rodičovského príspevku nasledovne: 1. dieťa 17€, 2. dieťa 17€, 3. dieťa a každé ďalšie 1€. Príspevok sa bude vyberať od 05.10.2020 do 13.11.2020 v hotovosti triednym učiteľom.

Radi by sme Vás zároveň informovali načo sa príspevok využíva:

  • Poistenie žiakov počas vyučovacieho procesu
  • Príspevok škole na zvýšené náklady na hygienické potreby
  • Preplácanie 50% poplatku matematickej súťaže MAKS, MAKSÍK
  • Mikuláš, MDD
  • Karneval, Valentínsky ples, Juniáles
  • Olympiády, športové, recitačné a iné súťaže- všetky okresné, krajské a celoslovenské kolá
  • Odmeny žiakom za jednotlivé súťaže, reprezentovanie školy, za prospech a podobne
  • Iné