Oznam Školskej Jedálne Malá Ida pre šk. rok 2023/2024

Vážení rodičia!

Dovoľujem si Vás informovať o zmenách v školskej jedálni.

Školská jedáleň od 1.09.2023 prechádza na čipový systém, ktorý je kompatibilný s programom Sj.

Stravník pri výdajnom okienku sa odčípne a preberie  obed. Čip bude mať vygenerovaný kód podľa zoznamu stravníkov daných tried. Tie budú odovzdane žiakom v prvý deň v škole.

Aj napriek  odovzdaným žiadostiam je potrebné odovzdať aj prihlášku do ŠJ (povinná), ktorú dostanete prvý deň  a tá je smerodajná, že Vaše dieťa bude evidované na odber obedov, spolu s čipom.

Odhlasovanie z obedov  je  ráno do 7,45 hod, alebo deň vopred  do 14 hod.

Informácie k dotáciám

Žiak, ktorý sa zúčastní vyučovacieho procesu min.1 hod má nárok na príspevok (st. dotáciu). Pokiaľ sa neodhlási, alebo obed neprevezme zákonný zástupca uhrádza plnú sumu ceny obeda.

Cena obedov : 1.st ………..1,70 €  , dotácia 2,10 eur

                           2.st…………1,90 € , dotácia 2,30 eur

Stravník uhrádza iba paušál v sume 2,- eur t.j 8,- eur za 09-12/2023

Na č.u. 049 293 1003/5600

V Malej Ide 30.08.2023                          

            Bodnárová Renáta, vedúca SSZ Malá Ida