Knižná odmena – Zberný dvor – je náš! NATUR PACK

Pedagógom našej ZŠ záleží nielen na vzdelávaní žiakov o probléme odpadov, ale aj na cielenom rozvíjaní a upevňovaní ich návykov týkajúcich sa správneho nakladania s odpadom.
Aktivity 4. B zamerané na predchádzanie vzniku odpadu, ich správneho triedenia a recykláciu boli odmenené knižkou autora Branislava Jobusa – Zberný dvor, ktorú im slávnostne a s radosťou odovzdala p. riaditeľka Mgr. A. Ličková.
Sme hrdí na krásny celoslovenský úspech štvrtákov, ale možno ešte viac na to, že pre našich žiakov odhodená vec v koši neznamená koniec problému, ale zaujíma ich, čo bude s odpadom ďalej. Teší ich to, že aj oni separovaním dajú odpadu novú formu života. A to je to najviac, čo môžeme každý deň darovať planéte Zem.
PaedDr. Iveta Milichovská