Európsky deň jazykov

V roku 2001 bol 26. september Radou Európy vyhlásený za Európsky deň jazykov. Odvtedy je koniec septembra na „starom kontinente” spájaný práve s oslavami tohto významného dňa. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia, ako aj celoživotného vzdelávania.

Tento svetový deň ponúka skvelú možnosť na prepojenie jednotlivých predmetov a začlenenie prierezových tém do vyučovania, čo sme sa rozhodli na našej škole využiť a žiakom sme pripravili týždeň plný rôznorodých aktivít. Učitelia spestrili hodiny cudzích jazykov, geografie či triednické hodiny. Žiaci sa oboznámili so stručnou históriou tohto dňa, poukázali sme na dôležitosť a výhody učenia sa cudzích jazykov, nechýbali ani zaujímavé fakty týkajúce sa jazykov či jednotlivých štátov.

Vybrané hodiny sa posledný septembrový týždeň niesli v znamení európskych jazykov, multikultúrnej a regionálnej výchovy. Vyučujúci pripravili rôznorodé interaktívne, skupinové a najmä zážitkové aktivity: kvízy, hádanky, logické hry, krížovky a mnohé iné. Žiaci sa nielen niečo nové naučili, ale sa aj skvele zabavili, napríklad pri hádaní kreslených rozprávok, jedál typických pre danú európsku krajinu či pri snahe určiť podľa nahrávky, o ktorý európsky jazyk išlo.

Naši žiaci si Európsky deň jazykov náramne užili. Deň, ako tento, nám pripomína, že tu nie sme sami, a že v dnešnom interkultúrnom a komunikácii otvorenom svete je prínosné, ba až žiadúce, rozširovať svoje obzory, spoznávať nové miesta, ľudí, kultúry a učiť sa nové jazyky. Navyše sme žiakom povedali o možnosti zapojiť sa do konca roka do výtvarnej súťaže „Tričko Európskeho dňa jazykov“, ktorej cieľom je navrhnúť dizajn trička na rok 2024.Víťazkou minuloročného víťazného trička bola Slovenka Alžbeta Šáleková. (Podrobnejšie informácie o súťaž sú dostupné na odkaze – https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx).