Deň vody

Žiaci našej školy si počas celého týždňa rôznymi aktivitami pripomenuli svetový deň vody.

Žiaci 1. ročníka si vyrobili z balónov krásne kvapky vody, ktoré si aj nakreslili. Triedni učitelia s nimi rozprávali aká je dôležitá voda pre nás a pre celú Zem.

Aj žiaci 2.A a 2.B triedy si Svetový deň vody pripomenuli rôznymi tvorivými aktivitami.

Žiaci 3.B si urobili písomne test o vode, nakreslili nádherné obrázky a naučili sa ako vyzerá kolobeh vody v prírode.

Žiaci 5.A si ho pripomenuli prácou v skupinách. Naučili sa nielen pár zaujímavostí o vode, ale rozvíjali aj svoju čitateľskú gramotnosť pri práci s textom. Vzácnosť vody vystihovali vlastnými päťveršovými básničkami vo forme cinquain.

Na hodinách fyziky sa žiaci rozprávali o vlastnostiach vody a v učebni si aj niektoré vlastnosti predviedli. Na hodinách telesnej a športovej výchovy zas sa učitelia rozprávali so žiakmi o potrebe pitného režimu, o dopĺňaní iónov, ale aj čistej vody pri športe. Na hodinách informatiky vyhľadávali informácie o vode, o šetrení vody a o jej využití. Na chémii pani učiteľka urobila so žiakmi v učebni chemický rozbor vody. Na technike žiaci vymýšľali prístroj na polievanie vodou s čo najväčšou využiteľnosťou.