Viac ako peniaze – VaP

Na našej škole sa začala vyučovať finančná gramotnosť. Odborným garantom je Junior Achievement (JA) Slovensko, organizácia, ktorá pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.

Vzdelávací program VIAC AKO PENIAZE, vytvorený v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. rozvíja schopnosti žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, hospodáriť s peniazmi v každodennom živote. Využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.

Odborné školeníe realizované organizáciou JA Slovensko absolvovali naše učiteľky: RNDr. M. Bobková, Mgr. K. Kolesárová, Mgr. R. Konczová, Mgr. Š. Kudlíková, Mgr. L. Sauerová a RNDr. K. Vojkovská. Program VaP realizujú na krúžku i na vyučovacích hodinách v predmetoch matematika a občianska náuka.

VII. A pod vedením Mgr. Š. Kudlíkovej v teréne počas zážitkového vyučovania v programe VaP na hodine občianskej náuky