Olympijský odznak všestrannosti

V mesiaci október sa naša škola zapojila do projektu „Olympijský odznak všestrannosti“ (OLOV). Ide o dobrovoľný športový projekt SOŠV realizovaný na školách, ktorý je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. V tomto školskom roku sú školské kolá projektu OLOV určené pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ.

Cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

Projekt prebiehal formou testovania počas hodín telesnej a športovej výchovy. Boli zistené biometrické údaje žiakov– váha a výška. Následne boli žiaci testovaní pomocou batérie šiestich testov, konkrétne skok z miesta, člnkový beh 10x5m, hod plnou loptou 2kg, vytrvalostný beep test, výdrž v zhybe a sed-ľah za 30s. Výsledky testov boli odoslané na vyhodnotenie. Každému výkonu žiaka v každej z vyššie uvedených disciplín sa prideľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek. Tabuľky sú odlišné v závislosti od pohlavia a roku narodenia.

V mesiaci január zapojení žiaci 5.-9. ročníka (spolu 117 ),získali certifikát, na základe ktorého si vedia vyhodnotiť svoju športovú výkonnosť a porovnať sa so svojimi rovesníkmi.

Podmienky pre získanie  odznaku splnilo 12 žiakov: