INFORMÁCIE O PROGRAME SPOLU MÚDREJŠÍ 3

 Naša škola sa po úspešnom  absolvovaní projektu Spolu múdrejší 2 opäť zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“. V tomto projekte sa do doučovania zapájajú 4 pedagógovia a približne 25 žiakov z našej školy.

Program Spolu múdrejší 3 je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

 Doučovanie je zamerané na predmety z hlavných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, matematika ) a realizuje sa výlučne prezenčne.

 Trvanie projektu „Spolu múdrejší 3“ :  február až máj. 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo našu školu v rámci výzvy „Spolu múdrejší 3“ z iných zdrojov.

RNDr. Ľudmila Mudra, koordinátor.

INFORMÁCIE O PROGRAME SPOLU MÚDREJŠÍ 2

Naša škola sa po úspešnom  absolvovaní projektu Spolu múdrejší 1 opäť zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“. V tomto projekte sa do doučovania zapájajú 2 pedagógovia a približne 17 žiakov z našej školy.

 Cieľom výzvy bolo podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov.  Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov. Doučovanie sa realizuje v mimoškolských hodinách) a je zamerané na predmety z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, matematika a je výlučne prezenčne.

 Trvanie projektu „Spolu múdrejší 2“ je predbežne naplánované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR do decembra 2021.

 Spolu múdrejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. RNDr. Ľudmila Mudra, koordinátor.