Vnútorný poriadok ŠKD

Vnútorný poriadok ŠKD vyplýva z Vnútorného poriadku školy.
Činnosť ŠKD pri ZŠ Malá Ida prebieha v čase mimo vyučovania. Denná prevádzka ŠKD je zabezpečená v dňoch riadneho vyučovania, ako aj v čase vedľajších prázdnin podľa potreby.

Časový rozvrh prevádzky ŠKD je nasledovný:

Po skončení vyučovania preberajú vychovávateľky deti podľa rozdelenia do príslušných oddelení.
Pod vedením vychovávateliek sa v čase mimo vyučovania kladie dôraz na prípravu na vyučovanie a činnosť záujmovú, podľa tematických oblastí výchovy, ktorá spolu s ostatnými činnosťami je obsahom DENNÉHO REŽIMU ŠKD, ktorý je záväzný pre všetky vychovávateľky.

REŽIM ŠKD v čase po vyučovaní:

Hygien. návyky, obed – do 13,00 / do 14,00 po 6. vyuč. hodine /
Činnosť odpočinková – 13,00 – 13,30
Činnosť záujmová – 13,30 – 14,00

Deti pracujú v týchto záujmových oblastiach:

Spoločensko-vedná oblasť výchovy
Esteticko-výchovná oblasť výchovy
Telovýchovná, zdravotná a športová OV
Pracovno-technická oblasť výchovy
Prírodovedno-environmentálna OV

Činnosť rekreačná
PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE

Prevádzka ŠKD je do 17,00 hod.

V prípade, že rodič nevyzdvihne dieťa zo ŠKD do 17,00 vychovávateľka postupuje podľa všeobecných pokynov.

Evidencia detí ŠKD, ako aj odchody detí z ŠKD sú organizované na základe prihlášok.
O činnosti ŠKD je vedená riadna dokumentácia v službách i v čase po vyučovaní v triednej knihe každého oddelenia.

Samotná činnosť ŠKD vyplýva z Plánu práce školy pre konkrétny šk. rok a z Plánu ŠKD, v ktorom sú zahrnuté osobné úlohy vychovávateliek.