Organizácia ŠKD

Činnosť v školského klubu detí v tomto školskom roku prebieha v 4 oddeleniach. Výchovno vzdelávacia činnosť je rozdelená do oblastí : – oddychovo-rekreačná,– esteticko-vychovná,– pracovno-technická,– spoločensko-vedná,– prírodovedná– vzdelávacia oblasť výchovy